Gå til indhold
OM SITET | PRINT | SITEMAP |

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden

De videnskabsetiske KomitéerpilFAQpilGCP implementering i Danmark

GCP implementering i Danmark


Til hvem det måtte vedrøre


Europaparlamentet og Rådet for den Europæiske Union udstedte den 4. april 2001 direktivet om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om anvendelse af god klinisk praksis ved gennemførelse af kliniske forsøg med lægemidler til humant brug (GCP-direktivet).


Direktivet bygger på principperne i ICH-GCP. For så vidt angår det danske videnskabsetiske komitesystem er hovedparten af direktivet indarbejdet i lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Direktivet har været indarbejdet i lovgivningen for det danske videnskabsetiske komitesystem siden den 1. januar 2012.


De for komiteerne relevante dele af GCP-direktivet er implementeret i komiteloven, jf. lov nr. 593 af 14. juni 2011, Lov om Videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Eventuelt yderligere spørgsmål om implementeringen af GCP-direktivet henhører under Sundheds – og Ældreministeriet.


Ovenstående erklæring kan udprintes
og anvendes som dokumentation for
GCP implementering i Danmark.


Erklæringen findes på engelsk her:GCP implementation in Denmark


Siden er sidst opdateret 16-9-2020
Koncern Kommunikation

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Tilgængelighedserklæring